Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para a súa adaptación á Lei 8/2013, de Estradas de Galicia.