Noticias

Xov, 21/03/2024

O Concello de Mesía informa de que o Instituto Galego de Vivenda e Solo publicou, no DOG núm. 58, do 21/03/2024, a convocatoria de axudas do Programa de mellora de accesibilidade en e á vivendas.

Poderán ser beneficiarias das axudas deste programa, sempre que se trate de persoas físicas ou xurídicas de natureza privada:  
- As persoas propietarias ou usufrutuarias de vivendas unifamiliares.
- As persoas arrendatarias de vivendas, no suposto de que as obras ou actuacións non sexan de obrigada execución pola persoa propietaria e ambas as partes acorden que a arrendataria custee ao seu cargo as actuacións de mellora da accesibilidade, con cargo á parte ou á totalidade da renda arrendaticia.

Requisitos:
- Estar rematadas antes de 2006.
- Que constitúan o domicilio habitual e permanente das súas persoas propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias no momento de solicitar as axudas.
- As actuacións non poderán estar iniciadas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2022 nin estar finalizadas con carácter previo á publicación da resolución no DOG.

A contía máxima das axudas non poderá superar os seguintes límites: 12.500 euros por vivenda, cando se solicite para actuacións correspondentes a vivendas unifamiliares illadas ou agrupadas en fila. Esta axuda poderá incrementarse ata 15.000 euros por vivenda, se reside unha persoa con discapacidade, e ata 18.000 euros por vivenda, se esta acredita un grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %., entre outros. 

O prazo de solicitudes remata o día 22/04/2024.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 21/03/2024

O Concello de Mesía informa de que INEGA publicou no DOG núm. 56, do 19/03/2024, a convocatoria de subvencións, en réxime de concurrencia competitiva, para proxectos de enerxía fotovoltaica. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos.


Actuacións subvencionables:

a) Os paneis solares fotovoltaicos.
b) O acondicionamento da enerxía eléctrica (inversores, convertedores, reguladores, cadros eléctricos, elementos de interconexión, proteccións, cablaxe, equipamentos de medidas e outros equivalentes), monitorización (sensores, adquisición de datos, comunicación remota e outros equivalentes) e sistema de acumulación con baterías que non sexan de plomo ácido.
c) O resto de accesorios da instalación para o correcto funcionamento do sistema.
d) O custo de montaxe e conexionado.

Poderán acceder á condición de persoas beneficiarias das presentes subvencións:
- As entidades sen ánimo de lucro.
- Empresas legalmente constituídas e autónomos; incluídas as empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía e que o obxecto destes contratos de servizos sexa a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía.

A contía máxima da axuda por proxecto será de 50.000 €, co límite do 60% do custo do proxecto para entidades sen ánimo de lucro e o 20% para empresas legalmente constituídas e autónomos.

O prazo de solicitudes remata o 19/04/2024.


Máis información en "Ler máis".

Mar, 12/03/2024
RUTA VIA VERDE - Concello de Mesía

Voltamos ca tempada de sendeirismo!

1ª SAÍDA será o 24 de marzo:   RUTA DA VÍA VERDE (Tramo 1: Ordes)                       

Máis información en Ler Máis.

Faremos varias rutas de dificultade baixa ou media, en torno a 10 Kms. Avisaremos das próximas quedadas, xa que faremos unha cada mes: abril, maio e xuño, setembro e outobro.

Lun, 11/03/2024
CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA - Concello de Mesía

Presentamos a oferta do campamento de conciliación de Semana Santa para nenos/as dende 3 ata 12 anos (escolarizados ata 1º ESO).

Para máis info clicar en LER MÁIS

Ven, 01/03/2024
CONTAMOS DELAS

 O Concello de Mesía, co motivo do Día Internacional da Muller, propón o concurso Contamos DELAS, como un medio para visibilizar o papel da muller na historia pasada e presente

En marzo teredes tempo para facer protagonista dunha historia á muller que vós queirades.

Trátase de facer un texto baseado na biografía dalgunha muller, famosa e coñecida, actual ou do pasado. A historia teredes que contala coma se vos fósedes a protagonista e en primeira persoa. O relato pode ser baseado totalmente na realidade ou ser inventado pero debe conter algo do pasado ou presente desa muller, resaltando sempre aquelo polo que é coñecida. Ao remate do relato debe figurar: "baseado na historia de (o nome da muller famosa que vos inspirou a historia) para que o xurado poida apreciar que efectivamente contén trazos para identificar a protagonista.

Bases en leer Máis

Páxinas