PRESTACIÓNS EXTRAORDINARIAS PARA AUTÓNOMOS AFECTADOS POLO COVID-19

Mar, 31/03/2020

O Goberno aprobou un paquete de medidas extraordinarias para traballadores/as por conta propia, empresas e traballadores asalariados afectados pola declaración do estado de alarma ante a pandemia polo COVID-19.

Unha das principais medidas destínase aos/ás autónomos/as coa aprobación dunha prestación extraordinaria co obxecto de paliar os efectos negativos sobre os seus negocios da pandemia do COVID-19.

Resumo:

1. Quen pode solicitar esta prestación? Todo traballador autónomo inscrito no correspondente réxime que se ve afectado polo peche das empresas por mor da declaración do estado de alarma ou cuxa facturación neste mes cae un 75% con respecto á media mensual do semestre anterior. O traballador deberá estar ao día no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se non se cumpre este requisito, o traballador autónomo terá un prazo de trinta días naturais para ingresar.   

2. Onde podo solicitar esta prestación? En xeral, a xestión desta prestación corresponderá á mutua colaboradora coa Seguridade Social á que estea adscrito o traballador. No caso dos autónomos inscritos no Réxime Especial de Traballadores do Mar, a dirección corresponde ao Instituto Social da Mariña. Finalmente, no caso (residual) dos traballadores por conta propia que concertaron protección contra continxencias profesionais co INSS, a dirección corresponde ao SEPE.    

3. Como debo presentar a solicitude? Na actualidade, as mutuas e o ISM (e o SEPE) habilitaron formularios nas súas páxinas web para descargar a aplicación e achegar a documentación pertinente para realizar a xestión dun xeito totalmente electrónico.    

4. Que documentación debo presentar? En caso de cesamento da actividade por causa de forza maior, o traballador autónomo deberá presentar unha declaración xurada na que conste a data da produción de forza maior (declaración do estado de alarma, 14 de marzo). Utilizarase o modelo estándar de cada mutuo. Se se solicita por perda de ingresos, deberá achegar información contable que o xustifique: copia do libro de rexistros das facturas emitidas e recibidas; o libro diario de ingresos e gastos; do libro de rexistros de vendas e ingresos; ou o libro de compra e gastos. No caso de que os traballadores por conta propia non estean obrigados a levar os documentos contables mencionados, aceptarase calquera medio de proba admitido en dereito. Ademais, cada solicitude deberá ir acompañada dunha declaración jurada que indique que cumpren todos os requisitos esixidos para acollerse a este beneficio.

5. Canto tempo teño para presentar a solicitude? A solicitude pódese presentar desde o 18 de marzo, coa entrada en vigor da medida, aínda que o dereito será recoñecido a partir do 14 de marzo, data da declaración do estado de alarma. O prazo para solicitar a prestación é dun mes (ata o 14 de abril) desde a entrada en vigor, sen prexuízo de que se poidan modificar as medidas adoptadas en caso de prórroga do estado de alarma.    

6. Cando se resolverá a solicitude? O artigo 11.5 do Real decreto 1541/2011 prevé que a correspondente mutua resolverá a solicitude no prazo de 30 días hábiles desde a recepción con toda a documentación requirida. Pero dada a gravidade da situación, as mutuas están a facer un importante esforzo para acurtar drasticamente este período.    

7. Aínda teño que pagar as taxas? Durante a recepción da prestación, a Tesourería Xeral da Seguridade Social TGSS) non só non cobrará cotas, senón que tamén se contabilizará como un período de cotizacións. Se a prestación extraordinaria é recoñecida pola mutua despois de que a TGSS pagou as taxas, a TGSS devolverá automaticamente as taxas que pagaron os traballadores por conta propia cando se superpoñen á prestación extraordinaria por cesamento de actividade, sen ter que solicitalo e unha vez comprobada a entrada das cotas e a concesión da prestación. Aínda que tamén podes solicitar a devolución delas a través do Sistema RED.     

8. Debo darme de baixa de RETA? O traballador autónomo que suspenda a actividade non estará obrigado a tramitar a retirada durante o período de recepción da prestación extraordinaria por cesamento da actividade. Se a causa do dereito á prestación é a redución da facturación, deberá estar rexistrado no sistema de seguridade social correspondente.

Máis información na ligazón ao vídeo explicativo oficial