Convocatoria para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

Mér, 27/12/2017

 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia publicou, no DOG número 244 do 27 de decembro de 2017, a Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2018 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, cofinanciado nun 80% polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

 

 

OBXECTO

Avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e/ou de vías non formais de formación de competencias para as seguintes cualificacións profesionais:

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2)

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2)

- Servizos para o control de pragas (SEA028_2)

- Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3).

- Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2)

- Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2)

- Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2)

- Tanatopraxia (SAN491_3)

- Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2)

- Confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2).

 

REQUISITOS:

- Ter 20 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición

- Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar:

- Experiencia laboral: xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos dez anos.

- Formación non formal: xustificar polo menos 300 horas nos últimos dez anos.

- Non estar matriculado nin cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial nin para o emprego conducente á acreditacion das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición.

- Non estar inscrito noutro procedemento de recoñecemento da experiencia profesional.

 

SOLICITUDES E PRAZO

As solicitudes remitiranse ao Director Xeral de Orientación e Promoción Laboral no modelo que figura no Anexo III da dita orde coa documentación que se especifica no sei artigo 4.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 26 de xaneiro de 2018.

 

INFORMACIÓN

Para máis información chamen ao concello ao teléfono 981 687 001 en horario de 08.00 a 15.00 horas.