BASES E CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN/DUNHA TÉCNICO DEPORTIVO

Obxecto: 
O obxecto a presente convocatoria a contratación temporal dun/dunha técnico deportivo mediante contrato de obra ou servizo cunha duración estimada de oito meses. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.732,98 € brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. A duración deste contrato quedará vinculada á baixa por maternidade que se está cubrir, cunha duración estimada de oito meses, do 30 de setembro de 2019 ata o 31 de maio de 2020, podendo reducirse ou ampliarse a súa duración en función do feito causante. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES para participar no proceso selectivo ata o 09.09.2019, inclusive.
Documentación: 
Bases_e_convocatoria.pdf   -  Publicado: 02/09/2019 - 09:44
Documentación Complementaria: 
Decreto_319-2019._Lista_provisional_admitidos.pdf   -  Publicado: 12/09/2019 - 10:01
Certificado_resultado_seleccion_tecnico deportivo   -  Publicado: 24/09/2019 - 11:53
Nomeamento persoal laboral temporal_tecnico deportivo   -  Publicado: 25/09/2019 - 14:01