BASES E CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA FUNCIONARIO/A INTERINO/A, CATEGORÍA ADMINISTRATIVO/A

Obxecto: 
Ten por obxecto a presente convocatoria a selección dun/dunha funcionario/a interino/a, categoría de administrativo (grupo C, subgrupo C1, escala administración xeral, subescala administrativa), para cubrir a vacante temporal por baixa da funcionaria titular mentres dure a mesma.O nivel de complemento de destino é o 20 e o complemento específico anual ascende a 4.754,12 €.Constituirase así mesmo unha bolsa de emprego para posibles futuros nomeamentos por incapacidade laboral temporal, renuncia ou situacións análogas.As funcións propias do posto son as tarefas administrativas de carácter xeral, no Departamento de obras, urbanismo e contratación, con xestión, tramitación e seguimento administrativo dos expedientes, colaboración con secretaría, información e atención ao público, así como calquera outra función, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro da propia unidade como nos restantes departamentos e servizos municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran. O prazo de solicitudes para participar no dito proceso selectivo é do 11 ao 18 de maiode 2022, ambos os dous inclusive.
Documentación Complementaria: 
Bases_proceso_selectivo_administrativo.pdf   -  Publicado: 10/05/2022 - 08:06
Anexo_II._Solicitude.pdf   -  Publicado: 10/05/2022 - 08:06
Nota_aclaratoria_Primeiro_exercicio_23-06-2022.pdf   -  Publicado: 21/06/2022 - 10:51
Exame e plantilla respostas   -  Publicado: 01/07/2022 - 12:31
Informe_resultados_primeiro_exercicio   -  Publicado: 01/07/2022 - 12:31
Convocatoria segundo exercicio_seleccion admvo interino   -  Publicado: 01/07/2022 - 12:34
Exame segundo exercicio e plantilla test corrixida   -  Publicado: 08/07/2022 - 13:18
Informe resultados segundo exercicio   -  Publicado: 08/07/2022 - 13:18
Nomeamento funcionaria admva e listaxe de reserva   -  Publicado: 15/07/2022 - 09:29