BASES E CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACION DUN/HA MONITOR/A DE TEMPO LIBRE

Obxecto: 
Ten por obxecto a presente convocatoria a contratación temporal dun/dunha monitor/a de tempo libre mediante contrato de obra ou servizo determinado. A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.125,83 € brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. A duración deste contrato queda vinculada á baixa por maternidade da persoa que presta os seus servizos actualmente no concello de Mesía, de tal xeito que na data en que aquela se reincorpore ao seu posto, finalizará a duración do contrato. Tamén queda vinculada á subvención da Deputación Provincial da Coruña que o financia. A duración da baixa estímase en seis meses. As funcións propias do posto son, entre outras, a organización das visitas, elaboración da programación e realización das visitas guiadas, preparación e realización dos talleres-obradoiros, elaboración de fichas de ruta, dinámicas e actividades no medio natural das Brañas da Valga, apoio na educación medioambiental e turística, elaboración de folletos e outros para divulgación de información da Aula-Museo, etc. O prazo de presentación de solicitudes para participar no proceso selectivo remata o 12/11/2021.
Documentación: 
CONVOCATORIA_PUBLICACION BOP_05/11/2021   -  Publicado: 05/11/2021 - 08:40
Documentación Complementaria: