Ofertas de Emprego

 • Resultado do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas de peón dentro do Programa de Integración Laboral 2018. Segundo o establecido na base novena do proceso selectivo os/as aspirantes terán un prazo de dous días naturais para presentación das oportunas reclamacións. Fin do prazo 26-06-2018
 • Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección de dous peóns dentro do Programa de Integración Laboral, e convocar aos seleccionados á realización do exame e da entrevista, que tera lugar o vindeiro mércores 20 de xuño do actual, ás 10:00 horas na Casa da Cultura de Xanceda
 • Vista a renuncia presentada con data 06.06.2018 por don Iago Couto Viqueira, con DNI 79334311C, ao posto de socorrista para o que foi nomeado por Decreto de Alcaldía 181/2018 de 1 de xuño de 2018, para a realización do servizo de vixilancia e salvamento das piscinas municipais durante a tempada estival e trala proposta formulada polo tribunal cualificador. De conformidade co preceptuado no artigo 41.14.d) do R.D. 2568/1986, do 28 de novembro, resolvese: Primeiro.- Aceptar a renuncia presentada por don Iago Couto Viqueira, con DNI 79334311C. Segundo.- Nomear persoal laboral temporal, para o posto de socorrista, dende o 21 de xuño ata o 2 de setembro do actual, a xornada completa e cun salario bruto mensual de 1.227,80 euros, a dona Paula Guerra Abruñeiras, NIF 44825229-T
 • No día de hoxe aprobouse, por Decreto da Alcaldía, a lista provisional de admitidos-excluídos para a selección de dous peóns. Segundo a base sétima da dita convocatoria "os aspirantes terán un prazo de 3 días hábiles dende esta publicación para a subsanación de deficiencias e/ou presentación de reclamacións" (ata o 12.06.2018 inclusive).
 • Despois do correspondente proceso selectivo para a contratación de dous socorristas para a realización do servizo de vixilancia e salvamento das piscinas municipais durante a tempada estival dende o 21 de xuño ata o 2 de setembro de 2018, segundo a convocatoria e as bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de data 07.05.2018, publicase a resolución pola que se acorda a contratación de dous socorristas.
 • O Concello de Mesía informa de que, con data de hoxe, saíu publicado no Boletín Oficial da Provincia núm.100 a convocatoria do proceso selectivo de dous peóns para formar a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais mediante contrato de obra e servizo cunha duración de sete meses. As bases da dita convocatoria poden consultarse neste apartado ou no taboleiro de edictos do concello. O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ATA O 06.06.2018.
 • Lista definitiva admitidos-excluídos proceso de selección de dous socorristas exercicio 2018.
 • Despois do correspondente proceso selectivo para a contratación dun péon condutor para a realización de tarefas de mantemento do Concello de Mesía, segundo a convocatoria e as bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de data 16.04.2018, publicase a resolución pola que se acorda a contratación do dito peón condutor.
 • O Concello de Mesía informa de que, con data de hoxe, saíu publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 87 a convocatoria do proceso selectivo de socorristas para a realización do servizo de vixilancia e salvamento das piscinas municipais durante a tempada estival dende o 21 de xuño ata o 2 de setembro de 2018. As bases da dita convocatoria poden consultarse neste apartado ou no taboleiro de edictos do concello. O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ATA O 16.05.2018.
 • Lista definitiva admitidos-excluídos peón condutor e convocatoria de probas.
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • No día de hoxe aprobouse, por Decreto da Alcaldía, a lista provisional de admitidos-excluídos para a selección de persoal temporal dun peón-condutor. Segundo a base sétima da dita convocatoria "os aspirantes terán un prazo de 3 días hábiles dende esta publicación para a subsanación de deficiencias e/ou presentación de reclamacións" (ata o 04.05.2018 inclusive).
 • O Concello de Mesía informa de que, con data de hoxe, saíu publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 74 a convocatoria do proceso selectivo de péon-condutor para a realización de tarefas de mantemento neste concello. As bases da dita convocatoria poden consultarse neste apartado ou no taboleiro de edictos do concello. O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ATA O 27.04.2018.
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO
 • RECOPILACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADAS E PÚBLICAS NA ZONA QUE POIDAN RESULTAR DE INTERESE NA BUSCA DE EMPREGO

Páxinas