CONSULTA DO ALCANCE DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE EÓLICO LEGRE

Mar, 23/02/2021

Consultas para a elaboración do documento de alcance do estudo de impacto ambiental do Proxecto Eólico Legre cunha potencia de 37,95 MW ubicado entre os termos municipais de Mesía e Oza-Cesuras e a súa infraestrutura de evacución.

O parque eólico Legre constará de 7 aéroxeradores Siemens Gamesa 6.0-170 de hasta 6 MW de potencia nominal unitaria, con una potencia de total instalada de 37,95 MW, Altura de buxa: 115 m e Diámetro de rotor: 170m

O Documento Inicial ten por obxecto identificar as características máis significativas así como a valoración dos impactos derivados da execución do “Proxecto Eólico Legre e a súa infraestructura de Evacuación” co fin de obter por parte das administracións públicas, organismos, institucións e población afectada polo proxecto, o alcance e contidos que desarrollaranse no posterior Estudo de Impacto Ambiental.

Notifícase a apertura do período de consultas establecido no artigo 34 de la Lei 21/2013, de 9 de decembro, de evaluación ambiental, e ponse a disposición o documento inicial e os planos de dicho proxecto na páxina web da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, outorgándose ao efecto, un prazo de 30 días hábiles.

Clave: 2021/0035

Solicitante: Green Capital Power, S.L.

Acceso: Clicquea- CMAOT (xunta.gal)