CONSULTA DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE EÓLICO BRANCELLAO DE 140 MW E A SÚA INFRAESTRUTURA DE EVACUACIÓN

Ven, 18/02/2022
Situación P.E Brancellado

Anuncio da Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, pola que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Brancellao de 140MW e as súas infraestructuras eléctricas de evacuación na provincia de A Coruña. 

Peticionario: ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L., con C.I.F. B61234613, y domicilio social en c/ Ribera del Loira, 60; 28042, Madrid (c/ Fernando Casas Novoa, 35, bloque B, piso 2.º, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña a efectos de notificaciones).

- Denominación: Parque eólico Brancellao de 140 MW, accesos e as súas infraestructuras eléctricas de evacuación.

- Código del proyecto: PEol-535

- Descripción das instalacións:

Parque Eólico Brancellao de 140 MW de potencia nominal, estará integrado por vintecinco (25) aeroxeneradores tripala 170 m de diámetro, de 5.600 kW de potencia unitaria e 115 m de altura de buxe. Previsto de tres (3) posicions de reserva co obxecto de ser executadas no caso de que algunha das posicions titulares sexan consideradas non viables durante a tramitación do presente parque eólico.

Línea de evacuación a 400 kV: Transportará la energía eléctrica producida por el parque eólico hasta la subestación «punto de conexión a red» SE REE Mesón do Vento 400 kV.

Municipios afectados: Boimorto, Curtis, Vilasantar, Frades, Mesía, Ordes, Carral, na provincia de A Coruña.

O anteproyecto das instalacións e o estudio de impacto ambiental también podrán ser consultados a través do seguinte, enlace: 

Tamén pódese consultar na sede electrónica da Delegación do Gobierno en Galicia en “Procedimientos de información pública” dentro del apartado “Proyectos, Campañas e Información” a través do seguinte enlace:

O exposto faise público para coñecemento xeral, en especial dos interesados e afectados, para que poidan ser examinados o proxecto das instalacións e o estudo de impacto ambiental e obter a información pertinente na Área de Industria y Enerxía sita na Delegación do Gobierno en Galicia, Praza de Ourense, nº 11, A Coruña, C.P. 15003.

Poderánse presentar, en dito centro ou nas formas previstas no artígo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das Administraciones Públicas, as alegacións que se estimen convintes no prazo de 30 días hábiles.

-Informe desfavorable do Servizo de Enerxías Renovables da Vicepresidencia 2ª da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, recepcionado en data 17/03/2022, no que excepto a posición 14 dun eólico, o resto das mesmas e parte da poligonal incumpren as condicións establecidas no Plan Sectorial Eólico de Galicia, e a súa vez, a poligonal invade parte da Rede Natura 2000.