CONSULTA DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE EÓLICO PENA DO CORVO E A SÚA INFRAESTRUTURA DE EVACUACIÓN

Ven, 04/06/2021

Anuncio da Área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia, pola que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Pena do Corvo de 58,5 MW e a súa infraestructura de evacuación na provincia de A Coruña. 

Peticionario: IBERDROLA RENOVABLES GALICIA, S.A., con C.I.F. A32259541, e domicilio social en Rúa Circunvalación, 17, 32350, A Rúa, Ourense.
- Denominación: Parque eólico Pena do Corvo de 58,5 MW, e a súa infraestructura de evacuación.
- Código do proxecto: PEol-400
- Descripción das instalacións: 


Parque eólico Pena do Corvo de 58,5 MW de potencia instalada, integrado por trece (13) aeroxeneradores de 4,5 MW de potencia unitaria, con 145 m de diámetro de rotor e 107,5 m de altura de buxe. Ubicado no térmo municipal de Monfero (provincia de A Coruña).

Municipios afectados: Betanzos, Carral, Coiros, Irixoa, Monfero, Ordes, Oza-Cesuras, Paderne y Vilamaior. Todos eles municipios situados na provincia de A Coruña.

O anteproyecto das instalacións e o estudio de impacto ambiental también podrán ser consultados a través do seguinte enlace: 

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/39812f86f9b77b718acf14524a7c87201e19e914

Tamén pódese consultar na sede electrónica da Delegación do Gobierno en Galicia en “Procedimientos de información pública” dentro del apartado “Proyectos, Campañas e Información”

(https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/proyectosci/INFORMACION_PUBLICA/INSTALACIONES_ELECTRICAS.html)

 

O Documento Inicial ten por obxecto identificar as características máis significativas así como a valoración dos impactos derivados da execución do “Proxecto Eólico Pena do Corvo e a súa infraestructura de Evacuación” co fin de obter por parte das administracións públicas, organismos, institucións e población afectada polo proxecto, o alcance e contidos que desarrollaranse no posterior Estudo de Impacto Ambiental.

O exposto faise público para coñecemento xeral, en especial dos interesados e afectados, para que poidan ser examinados o proxecto das instalacións e o estudo de impacto ambiental e obter a información pertinente na Área de Industria y Enerxía sita na Delegación do Gobierno en Galicia, Praza de Ourense, nº 11, A Coruña, C.P. 15003.

Poderánse presentar, en dito centro ou nas formas previstas no artígo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das Administraciones Públicas, as alegacións que se estimen convintes no prazo de 30 días hábiles.