CONSULTA PARQUE EÓLICO SAN BARTOLOMÉ

Xov, 05/01/2023

Acordo de 28 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambienta (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Monte de San Bartolomé, nos concellos de Abegondo, Ordes, Mesía, Carral e Cerceda, (expediente IN408A 2019/081).

Solicitante/Promotor: ENEL GREEN POWER ESPAÑA, SL

Potencia a instalar: 46,2 MW

Núm. Aeroxeradores a instalar: 9 ud. × 4,5 MW + 1 ud x 5,7 MW de potencia nominal unitaria

Dez (10) aeroxeradores tripá, modelo SG 6.0-170 ou similar, de potencia nominal unitaria 4,500 kW en nove deles e 5.700 kW no restante, e diámetro do rotor de 170 m e altura de buxa de 115 m.

Unha torre metereolóxica de 115 m de altura total.

Centro de seccionamento Monte San Bartolomé 33 kv

Ampliación da subestación colectora Meirama de Naturgy, con unha posición de transformación denominada, Monte de San Bartolomé 33/220 kv.

O proxecto faise público para o coñecemento xeral e para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada na oficina técnica de urbanismo do concello os LUNS, MÉRCORES e VENRES en horario de 10:00 a 15:00 h, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG). Publicado o xoves, 05 de xaneiro de 2023 no DOG Núm 4.

Prazo para remitir alegacións/achegas/opinións/subxestións: 09/01/2023-17/02/2023

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 17, así como nas casas consistoriais de Abegondo, Ordes, Mesía, Carral e Cerceda.

Ademais, esta documentación tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través do seguinte enlace:

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0264.html