INFORMACIÓN PÚBLICA PROXECTO EXECUCIÓN PARQUE EÓLICO SOLPOR

Lun, 20/12/2021
Parque eólico Solpor

Acordo do 10 de decembro de 2021 da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico (PIA)) do proxecto do parque eólico Solpor, nos concellos de Mesía e Ordes (A Coruña).

Exp. IN408A 2018/26.

Denominación: Parque Eólico SOLPOR

Solicitante/Promotor: Green Capital Power, SL

Situación: concellos de Ordes e Mesía (A Coruña)

GREEN CAPITAL POWER, S.L., pretende instalar una planta eólica de 24 MW de potencia nominal, constituido por 5 aeroxeradores de 4,8 MW de potencia nominal unitaria, denominada PROXECTO DE EXECUCIÓN PARQUE EÓLICO SOLPOR, nos concellos de Ordes e Mesía (A Coruña)

1.- Acordo Información Pública (20/12/21). DOG Núm 242

Acordo do DOG nº 242 do 2021/12/20 - Xunta de Galicia

2.-Documentación Técnica:

Proxecto Execución (setembro 2021-vsdo.25-10-21):

http://descargas.xunta.es/7e07a13a-645e-447e-9da6-2bb0802c83941638272350085

Plano Xeral do proxecto do Parque Eólico:

http://descargas.xunta.es/6ec86568-79b7-45ef-a4f4-8895fe3af7d21638272434864

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) (outubro 2021-asdo.28/10/2021):

http://descargas.xunta.es/9201ed7b-fe13-41fb-a407-79a5851c03c21638272698776

Proxecto Sectorial (PIA) (outubro 2021-vsdo.28/10/2021):

http://descargas.xunta.es/13849806-ed0a-4077-8a34-e9e7b691257c1638276265070

O proxecto faise público para o coñecemento xeral e para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG).