INFORMES DESFAVORÁBEIS DE 5 PARQUES EÓLICOS

Lun, 19/07/2021

Informes recibidos no Concello remitidos pola Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

1.- Parque Eólico ALTO DOS BORRALLOS, promovido por Iberdrola Renovales, S.A de potencia total: 61,6MW e 15 aereoxeradores e a súa infraestrutura de evacuación, estudo de impacto ambiental e proxecto administrativo constructivo no termos municipais de Sobrado, Vilasantar, Curtis, Mesía, Oza-Cesuras, Abegondo, Carral e  Ordes na provincia de A Coruña y de Friol na provincia de Lugo.

Infórmase de xeito desfavorábel posto que as posicións 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, a subestación e parte da poligonal do parque incumpren as disposicións establecidas no Plan Sectorial Eólico de Galicia. aprobado definitivamente polo Consello da Xunta de Galicia o 1 de outubro de 1997 e modificado polo Acordo do mesmo Consello o 5 de decembro de 2002

2.- Parque Eólico LAVANDERIA, promovido por Green Capital Power, S.L, de potencia total: 51.975 MW e 15 aereoxeradores nos termos municipais de Vilasantar e Curtis.

Infórmase de xeito desfavorábel aínda que se atopa ubicado dentro do Plan Sectorial Eólico de Galicia, infrínxese nas distancias mínimas a vivendas e solo de núcleo rural, urbano o urbanizable sectorizado que deben respectar os aereoxeradores, sendo de 200 m no primeiro caso e 500m no segundo. E decir, a maior parte das instalacións incumpren as disposicións establecidas no Plan Sectorial Eólico de Galicia.

3.-Parque Eólico NORDES, promovido por Greenalia Wind Power Nordés, SLU de potencia total: 72,8MW e 13 aereoxeradores nos termos municipais de Cerdido, Moeche, San Sadurniño e Valdoviño (A Coruña)

Infórmase de xeito desfavorábel, xa que a práctica totalidade das infraestruturas incumpre as disposicións establecidas no Plan Sectorial Eólico de Galicia.

4.-Parque Eólico MISTRAL, promovido por Greenalia Wind Power Mistral, SLU de potencia total: 106,4 MW e 19 aereoxeradores nos termos municipais de Xermade, Guitiriz e Vilalba (Lugo).

Infórmase de xeito desfavorábel, xa que a práctica totalidade das infraestruturas e a maior parte da poligonal incumpre as disposicións establecidas no Plan Sectorial Eólico de Galicia.

5.-Parque eólico PENA DO CORVO promovido por Iberdrola Renovales Galicia, S.A de potencia total: 58,5 MW e 13 aereoxeradores nos termos municipais de A Capela, Cabanas e Monfero (A Coruña

Infórmase de xeito desfavorábel, xa que tódalas posicións, e a poligonal do parque atópanse emprazadas fóra das Áreas de Desenvolvemento Eólico incluídas dentro do Plan Sectorial Eólico de Galicia. Tamén apreciase que a poligonal invade a Rede Natura 2000

6.-Parque eólico PENA DO CORVO promovido por Iberdrola Renovales Galicia, S.A de potencia total: 58,5 MW e 13 aereoxeradores nos termos municipais de A Capela, Cabanas e Monfero (A Coruña)

Advírtense cambios na poligonal e nalgunhas posicións do parque no estudo de impacto ambiental e do anteproxecto respecto ao documento de inicio, do que xa se emitirá informe o 15/04/2021.

Infórmase de xeito desfavorábel, xa que tódalas posicións, a subestación e a poligonal do parque atópanse emprazadas fora das Áreas de Desenvolvemento Eólico incluídas dentro do Plan Sectorial Eólico de Galicia. Tamén apreciase que a poligonal invade a Rede Natura.