O CONCELLO DE MESÍA DIFUNDE AS AXUDAS PARA INVESTIMENTOS EN EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS, A CREACIÓN DE EMPRESAS POR MOZOS E MOZAS E O DESENVOLVEMENTO DE PEQUENAS EXPLOTACIÓNS

Mar, 29/12/2015

O Concello de Mesía informa de que o Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a Orde da Consellería do Medio Rural pola que se convocan as axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións correspondentes ao ano 2016. O orzamento total destas tres medidas ascende a 57,5 millóns de euros. Están cofinanciadas nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Investimentos nas explotacións agrícolas
No caso  das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, requírese ser titular dunha explotación agraria inscrita no Rexistro de explotacións agrarias de Galicia e levar a cabo un plan que mellore o rendemento global da explotación.

Priorizaranse ás explotacións que, entre outras características, incorporen ou teñan incorporado nos 5 últimos anos un agricultor mozo, as que creen novas unidades de traballo agrario, as que presenten solicitude de axuda para proxectos innovadores ou integrados, as que teñan a condición de explotación prioritaria, as explotacións de montaña e ecolóxicas e as de titularidade compartida.

A axuda será dun 40 % dos custes elixibles, incrementables ata un máximo do 80 %. O investimento executarase e xustificarase nun prazo de 18 meses dende a súa aprobación. O orzamento destinado para esta medida é de 36 millóns de euros.

Incorporación de mozos
As axudas para a creación de empresas para os agricultores mozos están destinadas a aquelas persoas que, tendo cumpridos os 18 anos e non chegando aos 41, desexen crear ou incorporarse a unha actividade agraria e acaden a capacitación profesional suficiente.

Concederáselles para este fin unha axuda repartida en dous tramos cunha contía básica de 20.000 euros, ampliables ata os 70.000 euros, que estará supeditada ao cumprimento dun Plan Empresarial presentado polo mozo no que quede acreditada a viabilidade da explotación na que se incorpora. O orzamento previsto para esta medida é de 18 millóns de euros.

O mozo ou moza deberá ter iniciadas as actuacións contempladas no Plan Empresarial nos 9 meses seguintes á notificación da concesión da axuda e completalas nun prazo total de 24 meses dende a súa instalación.Existen catro modalidades de incorporación que son: a titularidade exclusiva, a cotitularidade dunha explotación agraria prioritaria, a integración como socio nunha entidade asociativa ou o acceso mediante titularidade compartida. Priorizarase, entre outras, simultanear a realización dun proxecto apoiado con investimentos nas explotacións agrícolas, instalarse a tempo completo, a localización en zonas desfavorecidas de montaña, crear emprego adicional ou crear unha explotación ecolóxica ou mediante un proxecto innovador.

Desenvolvemento de pequenas explotacións
As axudas para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, que tamén están supeditadas á execución dun plan empresarial cunha duración de 18 meses dende a aprobación da axuda, están destinadas aos titulares de pequenas explotacións agrarias inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia que teñan a capacitación profesional suficiente, residan na comarca na que radique a explotación ou nunha limítrofe e, sendo maiores de idade, non teñan acadado a idade de xubilación.

A explotación requirirá, como mínimo, dun volume de traballo equivalente á metade dunha UTA imputable ao titular e manterase polo menos os 5 anos posteriores ao pago final da axuda. Priorizaranse as explotacións cunha orientación produtiva principal hortícola ou frutícola, que sexan ecolóxicas e que estean situadas en zonas desfavorecidas. O orzamento previsto para esta medida é de 3,5 millóns de euros.

A entrada en vigor da Orde será o día 18 de xaneiro do 2016, admitíndose a presentación de solicitudes no prazo de 2 meses.