PROGRAMA BONO PERSOAS AUTONOMAS ANO 2023

Ven, 03/02/2023

O Concello de Mesía informa de que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade publicou no DOG núm. 16, do 24/01/2023, a ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2023. 

Esta axuda terá unha liña de actuación, de mellora da competitividade, a través dos seguintes investimentos: Compra de maquinaria, compra e/ou instalación para a mellora da eficiencia enerxética, investimentos para a substitución de combustibles fósiles ou materiais críticos ou escasos, compra de utensilios e ferramentas, reforma do local do negocio, equipamento informático, equipamento de oficina e/ou negocio, rótulos, aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais, deseño de marca.

A través desta axuda serán subvencionables os gastos realizados desde o 1 de xaneiro de 2023 e ata a data da solicitude da axuda, efectivamente xustificados, mediante facturas e documentos bancarios acreditativos do seu pagamento.

Poderase conceder para a mellora da competitividade da actividade empresarial das persoas beneficiarias desta orde unha subvención do 80 % da actividade que se vai subvencionar, cun límite máximo de 3.000,00 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables e o resto do gasto será por conta da persoa beneficiaria.

As solicitudes presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede. xunta.gal ata ás 9.00 horas do día 29 de setembro de 2023.

Máis información na propia convocatoria ou chamando ao concello ao 981687001.