Período Medio de Pagos

En cumprimento do disposto no artigo 27 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como o establecido no artigo 6 do Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, referente á publicidade do período medio de pago a provedores, procédese á publicación do período medio de pago correspondente: