Modificación Puntual Nº1 do PXOM para clasificar unha área do término municipal como Solo Urbano

00-APROBACIÓN DEFINITIVA

01-MX: MEMORIA XERAL

02-EMR: ESTUDO DO MEDIO RURAL

03-AMAP: MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL

04-MOB: ANÁLISE DA MOBILIDADE

05-PINF: PLANOS DE INFORMACIÓN

06-PORD: PLANOS DE ORDENACIÓN

07-UN: NORMATIVA URBANÍSTICA

08-CAT: CATÁLOGO

09- EE: ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN

10-AAE: ALTERNATIVA

11-ORDET: ORDENACIÓN DETALLADA

12-RESUMO EXECUTIVO