Organización do Goberno

O edicto de organización municipal foi publicado no BOP o 10 de xullo de 2015. Pode consultarse premendo aquí. O seu texto é o que segue:

De conformidade co disposto no Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais, e na Lei 7/1985, de 2 de abril, dáselle publicidade ás seguintes resolucións da Alcaldía:

Decreto 212/2015, de 22 de xuño: Nomeamento membros da Xunta de Goberno Local:

“D. MARIANO IGLESIAS CASTRO, Alcalde do Concello de Mesía (provincia de A Coruña), Á vista do preceptuado nos artigos 20, 21 e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, 65 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e os artigos 38, 52, 53, 112 e seguintes do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais de 28 de novembro de 1986, e sendo competencia do Alcalde o nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local, RESOLVO:

PRIMEIRO.– Nomear como membros da Xunta de Goberno Local ós seguintes señores/as concelleiros/as:

 • Dª Pilar Sánchez Ulloa.
 • D Gervasio Sánchez Barreiro.
 • D José Pardo Álvarez.

SEGUNDO.– Notificar aos designados os seus nomeamentos e ordenar a súa publicación no B.O.P.

TERCEIRO.– Dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre dos nomeamentos sinalados para o seu coñecemento e efectos oportunos.”

Decreto 213/2015, de 22 de xuño: Nomeamento Tenentes de Alcalde:

“D. MARIANO IGLESIAS CASTRO, Alcalde do Concello de Mesía (provincia de A Coruña), á vista do preceptuado nos artigos 20, 21.2 e 23.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, 62 e 63 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e os artigos 35, 38 e 46 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais de 28 de novembro de 1986, e sendo competencia do Alcalde o nomeamento dos Tenentes de Alcalde, RESOLVO:

PRIMEIRO.– Nomear como Tenentes de Alcalde aos seguintes concelleiros, membros da Xunta de Goberno Local, na orde que se determina:

 • Primeira Tenente de Alcalde: Dª Pilar Sánchez Ulloa.
 • Segundo Tenente de Alcalde: D Gervasio Sánchez Barreiro.
 • Terceiro Tenente de Alcalde: D José Pardo Álvarez.

SEGUNDO.– Notificar persoalmente aos designados os seus nomeamentos e proceder a súa publicación no B.O.P.

TERCEIRO.– Dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre para o seu coñecemento.”

Decreto 214/2015, de 22 de xuño: Designación Concellerías delegadas:

“En virtude das atribucións que me confiren os arts. 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, art. 61 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia e arts. 43.5 b) e 44 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais de 28 de novembro de 1986, e sendo competencia do Alcalde efectuar as delegacións nos concelleiros que estime pertinente, RESOLVO:

PRIMEIRO.–Efectuar delegacións especiais nos/as señores/as concelleiros/as que a continuación se sinalan e relativas áreas e servizos que seguidamente se determinan:

CONCELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, MULLER E XUVENTUDE:

Dª Pilar Sánchez Ulloa.

CONCELLERÍA DE DEPORTE:

D José Pardo Álvarez.

CONCELLERÍA DE SERVIZOS SOCIAIS:

Dª María Amparo García Pernas.

CONCELLERÍA DE REDE VIARIA, ÁREAS RECREATIVAS E XARDÍNS:

D Gervasio Sánchez Barreiro.

CONCELLERÍA DE MEDIO AMBENTE:

D José Fernando García Lesta.

SEGUNDO.–De conformidade co previsto no art. 43.5 b) do R.O.F., as citadas delegacións comprenderán a dirección interna e a xestión dos servizos correspondentes, pero non inclúe a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.

TERCEIRO.–Notificar ós designados os seus nomeamentos e proceder a súa publicación no B.O.P.

CUARTO.–Dar conta ó Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre.”

Decreto 216/2015, de 22 de xuño: Delegacións na Xunta de Goberno Local:

“D. MARIANO IGLESIAS CASTRO, Alcalde do Concello de Mesía (provincia de A Coruña), en uso das facultades que me confiren os arts. 21 e 23 da Lei 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade co disposto nos arts. 61 e 65 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia e arts. 43 e 44 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, RESOLVO:

PRIMEIRO.– Delegar na Xunta de Goberno Local, as seguintes atribucións que me asigna como delegables a lexislación vixente:

 • O outorgamento de licencias, salvo que as leis sectoriais o atribúan expresamente ó Pleno ou á Xunta de Goberno Local, ditar ordes de execución e a declaración de ruína de edificios.

SEGUNDO.– Poñer o presente decreto en coñecemento da Xunta de Goberno Local e do Pleno do Concello na primeira sesión que celebren e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.”

Mesía, 2 de xullo de 2015.
O alcalde,
Asdo./ Mariano Iglesias Castro


DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DO PLENO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

O Pleno do Concello de Mesía, en sesión extraordinaria de data 25 de xuño de 2015, adoptou o seguinte acordo de delegación de competencias na Xunta de Goberno Local.
O acordo foi publicado no BOP o 10 de xullo de 2015. Pode consultarse premendo aquí. O seu texto é o que segue:

“Primeiro.–Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes competencias:

 • O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da corporación nas materias de competencia plenaria.
 • A declaración de lesividade dos actos do Concello.
 • A concertación das operacións de crédito cuxa contía acumulada, dentro de cada exercicio económico, exceda do 10 por 100 dos recursos ordinarios do orzamento –salvo as de tesourería, que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento supere o 15 por 100 dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior–, todo isto de conformidade co disposto na Lei Reguladora das Facendas Locais, excepto cando, de acordo coa normativa vixente, a adopción do correspondente acordo esixira un quorum especial, en cuxo caso a competencia sería plenaria.
 • As competencias como órgano de contratación respecto dos contratos de obras, de subministro, de servizos, de xestión de servizos públicos, os contratos administrativos especiais, e os contratos privados que, de conformidade coa Disposición Adicional Segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, sexan competencia do Pleno Municipal por non corresponder á Alcaldía.
 • As competencias en materia de adxudicación de concesións sobre os bens da corporación e adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonial que correspondan ao Pleno de conformidade coa Disposición Adicional Segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, por non estar atribuídos á Alcaldía.
 • As competencias en materia de enaxenación de patrimonio que correspondan ao Pleno de conformidade coa Disposición Adicional Segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, por non estar atribuídos á Alcaldía; coa salvedade da enaxenación dos bens declarados de valor histórico ou artístico.
 • A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa contratación ou concesión, e cando aínda non estean previstos no orzamento.

Segundo.–De conformidade co disposto polo artigo 51.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado polo RD 2568/1986, do 28 de novembro, estas delegacións terán efectos dende o día seguinte á adopción deste acordo, sen prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, que se ordena polo presente acordo.”

Mesía, 2 de xullo de 2015.
O alcalde,
Asdo./ Mariano Iglesias Castro


DEDICACIÓNS, RETRIBUCIÓNS, INDEMNIZACIÓNS E ASISTENCIAS

O anuncio sobre determinación de cargos con dedicación exclusiva, retribucións, indemnizacións e asistencias foi publicado tamén no BOP do 10/07/2015. Pode accederse a el premendo aquí. Este é o seu texto íntegro:

O Pleno do Concello de Mesía, en sesión extraordinaria de data 25 de xuño de 2015, adoptou o seguinte acordo de determinación de cargos con dedicación exclusiva, retribucións, indemnizacións e asistencias dos membros da corporación local:

Primeiro.–O recoñecemento e aprobación da dedicación exclusiva para os seguintes cargos coas seguintes retribucións:

 • Alcaldía: 36.299,28 €, distribuídos en catorce pagas anuais.
 • Concellería de educación, cultura, muller e xuventude. 21.777,23 €, distribuídos en catorce pagas anuais.

Segundo.–Dar de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social ó Sr. alcalde e á Sra. concelleira, con efectos dende a data da súa toma de posesión, o 13 de xuño, asumindo o Concello de Mesía o pago das cotas empresariais que correspondan conforme a lei.

Terceiro.–Os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva ou parcial percibirán asistencias pola concorrencia efectiva á sesións dos órganos colexiados da Corporación nas seguintes contías:

Plenos: 40 euros por sesión a cada membro.

Xuntas de Goberno Local: 100 euros por sesión para cada membro.

Comisións Informativas: 90 euros por sesión para cada membro.

Cuarto.–Os membros da Corporación, incluídos os que desempeñen cargos en réxime de dedicación exclusiva, terán dereito a percibir indemnizacións polos gastos ocasionados polo exercicio do cargo, sempre que sexan efectivos, e previa xustificacións documental, segundo as normas de aplicación xeral nas Administracións Públicas, de conformidade co previsto no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servicio, grupo 1.º.

Quinto.–Publicar o presente acordo no BOP e no taboleiro de anuncios do Concello.”

Mesía, 2 de xullo de 2015.
O alcalde
Asdo.: Mariano Iglesias Castro