Axudas

Mar, 23/03/2021


O Concello de Mesía informa de que a Deputación Provincial da Coruña publicou, hoxe 23.03.2021, no Boletín Oficial da Provincia núm. 54 a apertura do prazo de solicitude de subvencións para a realización de investimentos durante o ano 2021 dirixido a entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e asociacións de cazadores daa provincia de A Coruña.


Subvencionaranse proxectos, que sexan investimento, destinados á recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e forestal que teñan como obxecto:
- A valorización e comercialización das producións agrarias, gandeiras e forestais.
- Os proxectos relacionados coa multifuncionalidade do monte enfocados á prevención dos incendios.
- Sinalización TECOR SOCIETARIO.
- O fomento do uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovables e do aforro enerxético.
- Accións tendentes á mellora da calidade xenética.

Máis concretamente, as axudas poderanse referir, entre outras, ás seguintes materias: Infraestruturas materiais e equipamentos técnicos (peches, acondicionamento de locais, repoboación forestal,sinalización TECOR, entutorados, adquisición ou adecuación técnica de maquinaria, isotermas, etc.), axudas a investimentos (construcións, instalacións, novas tecnoloxías e enerxías renovables), adquisición de equipos informáticos, investimentos que supoñan aforro enerxético.

O prazo de presentación de solicitudes comeza mañá, día 24.03.2021, e remata ás 14.00 horas do día 26.04.2021.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 25/02/2021

O Concello de Mesía informa de que a Deputación Provincial da Coruña no BOP núm. 37, de 25.02.21, publica as bases que teñen por obxecto regular as axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial e que van dirixidas a pequenas, medianas empresas, microempresas e persoas autónomas promotoras de iniciativas empresariais que con anterioridade á data de publicación da convocatoria da axuda desenvolvan unha actividade con ánimo de lucro e reúnan os requisitos sinalados.

Convócanse 4 liñas de axudas:
1. PEL Emprende investimento. Apoio ao investimento en bens inventariables.
2. PEL Autonomos/as. Apoio ao emprendemento mediante o financiamento das cotas sociais.
3. PEL Pemes creación e ampliación. Axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal.
4. PEL Pemes mantemento. Axudas ao mantemento do cadro de persoal.

Requisitos comúns a todas as liñas: Estar dado de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou como mutualista de colexio profesional no caso de persoas físicas e no Rexistro mercantil ou no rexistro público correspondente, no caso de persoas xurídicas.

As entidades interesadas en participar na convocatoria de axudas PEL deberán comunicar a súa vontade de adhesión á convocatoria e solicitar as liñas incluídas nestas bases, a través do apartado correspondente á convocatoria da plataforma telemática SUBTeL.

O prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria das liñas de axuda PEL comezará o 11.03.2021 e finalizará ás 14.00 horas do 15.04.2021.

Máis información en "Ler máis".

Mér, 24/02/2021


O Concello de Mesía informa de que a Conselleria de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia convocou axudas, no DOG núm. 36, do 23.02.2021, pola ORDE do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021.


A convocatoria pública de axudas inclúe dous programas:
- Programa I.  Apoio ao sector da hostalería (procedemento TR500C)
Programa II. Apoio a outras actividades pechadas (procedemento TR500D).

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible como anexo I (Hostalaría) ou como anexo II (Outras actividades pechadas), na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Deberán cubrirse, necesariamente, todos os campos do formulario establecidos como obrigatorios, sendo unicamente válidas as solicitudes que se presenten no modelo establecido.

O prazo de presentación das solicitudes será do 24 de febreiro ata o 23 de marzo do 2021, ambos os dous incluídos, ou ben ata o esgotamento de crédito.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 18/02/2021


O Concello de Mesía informa de que a Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia publicou, hoxe 18.02.2021, a Orde do 17 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da COVID-19, mediante o Programa I de persoas traballadoras autónomas (TR500A), susceptible de ser financiado parcialmente polo Fondo Social Europeo (FSE), e o Programa II de microempresas (TR500B), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.


A convocatoria pública de axudas distribúese en dous programas:
-Programa I de apoio ás persoas traballadoras autónomas (TR500A).
- Programa II de apoio a microempresas para o mantemento do emprego e da actividade económica (TR500B).

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible como anexo I (persoas traballadoras autónomas) e anexo II (microempresas), segundo o procedemento correspondente na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Deberanse cubrir, necesariamente, todos os campos do formulario establecidos como obrigatorios e serán unicamente válidas as solicitudes que se presenten no modelo establecido.

O prazo de presentación das solicitudes será do 19 de febreiro ata o 18 de marzo do 2021, ambos os dous incluídos, ou ata o esgotamento de crédito.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 28/01/2021
PEL RELEVO

A Deputación Provincial da Coruña publicou no BOP núm. 2, do 05.01.2021, as bases reguladoras das axudas do proxecto PEL RELEVO para o fomento da contratación da mocidade da provincia da Coruña e dirixidas a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do Programa operativo de emprego xuvenil do Fondo Social Europeo, polas que se regulan as subvencións ás empresas para a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

A finalidade destas axudas PEL RELEVO é apoiar ao tecido empresarial rural na contratación laboral de mozos e mozas en situación de desemprego e inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e empadroados en concellos da provincia da Coruña, entre eles, en Mesía.

Estes incentivos terán o obxecto de crear oportunidades de acceso a emprego estable e de calidade, converténdose nun instrumento para favorecer o relevo xeracional no tecido empresarial do territorio rural da provincia da Coruña.

As persoas destinatarias destas axudas son pequenas, medianas empresas, microempresas e/ou persoas autónomas (empregadoras), promotoras de iniciativas empresariais sustentables que, con anterioridade á data da publicación da convocatoria desta axuda, desenvolvan unha actividade con ánimo de lucro, calquera que sexa a súa forma xurídica, e reúnan os requisitos sinalados e que realicen contratacións indefinidas de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Prazo de presentación da solicitude das ditas axudas finalizará ás 14.00 horas do 31 de decembro de 2021.

Máis información en “Ler máis”.

Xov, 28/01/2021
PEL RURINNOVA

A Deputación Provincial da Coruña publicou no BOP núm. 2, do 05.01.2021, as bases reguladoras das axudas do proxecto PEL RURINNOVA para o fomento do emprendemento entre a mocidade da provincia da Coruña e dirixidas a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do programa operativo de emprego xuvenil do Fondo Social Europeo, polas que se regulan as axudas ao emprendemento individual de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

A finalidade destas axudas PEL RURINNOVA é o fomento do autoemprego e a creación de empresas a través de accións e medidas dirixidas ao desenvolvemento de iniciativas empresariais da mocidade mediante o traballo autónomo, empadroados en concellos da provincia da Coruña, entre eles, no de Mesía.

Estes incentivos terán o obxecto de crear oportunidades de emprego estable e de calidade, converténdose nun instrumento para favorecer a creación de tecido empresarial no territorio rural da provincia da Coruña.

As persoas destinatarias destas axudas son persoas mozas menores de 30 anos inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que promovan iniciativas empresariais de nova creación incorporadas ao réxime de autónomos como persoas físicas ou persoas xurídicas dende o 1 de abril de 2019.

Prazo de presentación de solicitudes: Ata ás 14.00 horas do 30 de abril de 2021.

Máis información en “Ler máis”.

Mér, 05/08/2020

 

A Deputación Provincial da Coruña publicou o día 4 de agosto do actual no Boletín Provincial da Coruña núm. 122, a apertura do prazo de presentación de solicitudes das seguintes convocatorias de axudas:

- PEL RURINNOVA_Xuventude Emprendedora
- PEL RELEVO_Creación de emprego para a mocidade

do Plan de Emprego Local, convocatorias publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 111, de 20 de xullo de 2020.

O prazo de solicitudes finalizará as 14.00 horas do 31 de agosto de 2020.

Máis información chamando ao concello ao 981687001 ou nos seguintes enlaces:

- Convocatoria liña de axudas PEL RURINNOVA_Xuventude emprendedora
- Extracto da convocatoria liña de axudas PEL RURINNOVA_Xuventude emprendedora
- Convocatoria liña de axudas PEL RELEVO_Creación de emprego
- Extracto da convocatoria liña de axudas PEL  RELEVO_Creación de emprego.

 

Lun, 20/07/2020
PEL_ PROGRAMA DE EMPREGO LOCAL

A Deputación Provincial da Coruña publicou no BOP núm. 111, do 20.07.2020, as bases reguladoras das axudas do proxecto PEL RELEVO para o fomento da contratación da mocidade da provincia da Coruña e dirixidas a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do Programa operativo de emprego xuvenil do Fondo Social Europeo, polas que se regulan as subvencións ás empresas para a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.


A finalidade destas axudas PEL RELEVO é apoiar ao tecido empresarial rural na contratación laboral de mozos e mozas en situación de desemprego e inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e empadroados en concellos da provincia da Coruña, entre eles, en Mesía.

Estes incentivos terán o obxecto de crear oportunidades de acceso a emprego estable e de calidade, converténdose nun instrumento para favorecer o relevo xeracional no tecido empresarial do territorio rural da provincia da Coruña.

As persoas destinatarias destas axudas son pequenas, medianas empresas, microempresas e/ou persoas autónomas (empregadoras), promotoras de iniciativas empresariais sustentables que, con anterioridade á data da publicación da convocatoria desta axuda, desenvolvan unha actividade con ánimo de lucro, calquera que sexa a súa forma xurídica, e reúnan os requisitos sinalados e que realicen contratacións indefinidas de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

O prazo de presentación da solicitude das ditas axudas determinaranse no anuncio de publicacion da convocatoria do presente programa no BOP.

Máis información en “Ler máis”.

Lun, 20/07/2020
PEL_PLAN DE EMPREGO LOCAL

A Deputación Provincial da Coruña publicou no BOP núm. 111, do 20.07.2020, as bases reguladoras das axudas do proxecto PEL RURINNOVA para o fomento do emprendemento entre a mocidade da provincia da Coruña e dirixidas a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación, no marco do programa operativo de emprego xuvenil do Fondo Social Europeo, polas que se regulan as axudas ao emprendemento individual de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.


A finalidade destas axudas PEL RURINNOVA é o fomento do autoemprego e a creación de empresas a través de accións e medidas dirixidas ao desenvolvemento de iniciativas empresariais da mocidade mediante o traballo autónomo, empadroados en concellos da provincia da Coruña, entre eles, no de Mesía.

Estes incentivos terán o obxecto de crear oportunidades de emprego estable e de calidade, converténdose nun instrumento para favorecer a creación de tecido empresarial no territorio rural da provincia da Coruña.

As persoas destinatarias destas axudas son persoas mozas menores de 30 anos inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que promovan iniciativas empresariais de nova creación incorporadas ao réxime de autónomos como persoas físicas ou persoas xurídicas dende o 1 de abril de 2019.

O prazo de presentación da solicitude das ditas axudas determinaranse no anuncio de publicacion da convocatoria do presente programa no BOP.

Máis información en “Ler máis”.

Lun, 06/07/2020
AXUDA CHEQUE AUTONOMOS SEGUIMOS ADIANTE

A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia publicou no DOG núm. 133, do 06.07.2020, as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do programa Cheque autónomo seguimos adiante.

A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica ás persoas traba­lladoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados na actual situación económica motivada pola pandemia do COVID-19.

O prazo de solicitude remata o 06.08.2020.

Máis información en "Ler máis".

Páxinas