Formación

Xov, 29/07/2021O Concello de Mesía informa de que a partir de mañá, 30.07.2021, estará aberto o prazo para a presentación de solicitudes para participar nas seguintes accións formativas dos itinerarios de Inserción do proxecto PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural, cofinanciado con axudas AP-POEFE do Fondo Social Europeo e impulsado pola Deputación da Coruña:

- Atención sociosanitaria a persoas en institucións_norte (3 edicións). Fin prazo inscrición o 3 de setembro ás 14:00 horas.
- Atención sociosanitaria a persoas en institucións_sur (2 edicións). Fin prazo inscrición o 13 de agosto ás 14:00 horas.
- Xestión de chamadas de teleasistencia (1 edición). Fin prazo inscrición o 3 de setembro ás 14:00 horas.
- Dinamización Comunitaria (3 edicións). Fin prazo inscrición o 3 de setembro ás 14:00 horas.
- Guía por itinerarios de baixa e media montaña (2 edicións). Fin prazo inscrición o 17 de setembro ás 14:00 horas.

Poden presentarse á convocatoria as persoas desempregadas, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, inscritas na Oficina de Emprego que lle corresponda, e que ademais cumpran unha serie de requisitos.

As solicitudes de inscrición preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite" da Sede Electrónica do Concello de Mesía/PEL EMPREGO SUSTENTABLE. Se o/a interesado/a non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde se lle facilitará o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

Máis información en "Ler máis".

Mér, 05/05/2021

O Concello de Mesía informa de que a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicou no DOG núm. 83, de 04.05.2021, a Resolución do 23 de abril de 2021, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 8 de marzo de 2021.As datas nas que se realizarán as probas en Santiago de Compostela son:
- Celga 4:
              - Persoas admitidas que o primeiro apelido comece polas letras Y, Z, A, B, C, D, E e F: 22 de maio do 2021 
              - Persoas admitidas que o primeiro apelido comece polas letras G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ e O: 23 de maio do 2021 
              - Persoas admitidas que o primeiro apledio comece polas letras P, Q, R, S, T, U, W e X: 29 de maio de 2021.

- Celga 2: 30 de maio de 2021, para todas as persoas admitidas.

- Celga 3:
              - Persoas admitidas que o primeiro apelido comece polas letras Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K: 5 de xuño do 2021 
              - Persoas admitidas que o primeiro apelido comece polas letras L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W e X: 6 de xuño do 2021 

- Celga 1: 12 de xuño do 2021, para todas as persoas admitidas.

Os centros e horarios de realización das probas, así como as listaxes definitivas de persoas admitidas para cada nivel e localidade, poderán consultarse na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística  ( https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias ).

Xov, 15/04/2021


O Concello de Mesía informa de que está aberto o prazo de solicitude de inscrición para as accións formativas de Competencias Clave nivel 2 e 3 dos itinerarios de Inserción do proxecto PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural, cofinanciado con axudas AP-POEFE do Fondo Social Europeo e impulsado pola Deputación da Coruña.

As competencias clave básicas facilitan o acceso aos niveis 2 e 3 de certificados de profesionalidade do Sistema de Formación Profesional para o Emprego a desenvolver no proxecto PEL Emprego Sustentable no Ámbito Rural, cursos nos que se poderá inscribir en posteriores convocatorias que abrirá a Deputación.

Poden presentarse á convocatoria as persoas desempregadas, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, inscritas na Oficina de Emprego que lle corresponda, e que ademais cumpran unha serie de requisitos.

As solicitudes de inscrición preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite" da Sede Electrónica do Concello de Mesía/PEL EMPREGO SUSTENTABLE. Se o/a interesado/a non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde se lle facilitará o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

O prazo de presentación de solicitude de inscrición nas accións de competencias clave rematará ás 14:00 h do 12 de maio de 2021. (AMPLIACIÓN DATA DE SOLICITUDE DO 5 AO 12 DE MAIO DO ACTUAL)

Mér, 17/03/2021

O Concello de Mesía informa de que hoxe, 17.03.2021, a Secretaría Xeral de Política Lingüística publicou no DOG núm. 52, a Resolución, do 8 de marzo de 2021, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar nos meses de maio e/ou xuño de 2021, sempre que a evolución da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 o permita. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.

Poderán presentarse ás probas as persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou extranxeiras.

As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL500C, que se publica como anexo I da dita convocatoria, e aboar a taxa correspondente. O prazo de inscrición é dende o 18.03.2021 ata o 12.04.2021.

Máis información en "Ler máis".

Ven, 05/03/2021
COMPETENCIAS CLAVE

O Concello de Mesía informa de que a Consellería de Emprego e Igualdade publicou no día de hoxe, 05.03.21, no DOG núm. 44, a Resolución da Dirección Xeral de Formación e Colocación pola que de convocan probas de avaliación en compencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación:
- Comunicación en lingua galega.
- Comunicación en lingua castelá.
- Comunicación en lingua extranxeira (inglés).

- Competencia matemática.

A superación das probas de competencias clave permitirá o acceso aos certificado de profesionalidade do nivel correspondente.

Poderán presentarse ás probas para a obtención do certificado de superación das competencias clave as persoas que cumpran os dous requisitos seguintes:
- Maiores de 16 anos ou que os fagan en 31 de decmebro do ano natural en que se celebren as probas.
- Non estar en posesión de ningún dos requisitos de acceso á formación dos certificados de profesionalidade establecidos.

O prazo de presentación das solicitudes comezará o 06.03.2021 e rematará o 07.04.2021.

Máis información en "Ler máis".

Mér, 24/02/2021


O Concello de Mesía informa de que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia, publicou hoxe, 24.02.2021, no DOG núm. 37, RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED534A).

O período de inscrición na proba estará comprendido entre o 3 e o 10 de marzo de 2021.

A proba celebrarase en Santiago de Compostela o día 23 de abril de 2021 no IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.

Máis información en "Ler máis".

Ven, 12/02/2021

O Concello de Mesía informa de que o departamento do Plan de Emprego Local da Deputación Provinical da Coruña, no marco do Proxecto EIXO_Estratexia de Inserción Xove está a programar a impartición das dúas edicións da acción formativa "LIMPEZA DE ESPAZOS ABERTOS E INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS" do Itinerario de SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE que inclúe 60 horas de Prevención de Riscos Laborais como formación complementaria.

A formación teórico- práctica realizarase nas instalacións que oferta a empresa adxudicataria:
- Zona Norte: Cerceda.
- Zona sur: Muros.

A data de inicio, prevista para mediados do mes de marzo.

O dito curso está dirixido a persoas mozas que reúnan os requisitos especificados nas axudas do Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de Emprego Xove (axudas AP_POEJ), todas elas menores de 30 anos e desempregadas da provincia da Coruña, incluídas as persoas con discapacidade, non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, inscritas na Oficina de Emprego correspondente e rexistradas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xove, e que ademais cumpren os seguintes requisitos:
- Ter cumpridos 16 anos de idade.
- Estar empadroado/a en algún dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia (entre eles Mesía).

Todas as persoas mozas interesadas en participar teñen que entregar a solicitude e a documentación esixida no concello no que estean empadroadas, neste caso no Rexistro xeral do Concello de Mesía, ata o 04.03.2021.

Máis información en "Ler máis".

Ven, 12/02/2021

O Concello de Mesía informa de que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia publica hoxe, 12.02.2021, a Resolución pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código de procedemento ED540A).

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:
1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.
3. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2020/21 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

Os prazos de matrícula serán:
– Convocatoria de maio: 8 de marzo ao 18 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.
– Convocatoria de setembro: 1 de xullo ao 8 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos.

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Máis información en "Ler máis".

Xov, 11/02/2021

O Concello de Mesía informa de que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicou no DOG núm. 26, do 09.02.2021, a ORDE do 21 de xaneiro de 2021 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2021 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).

- Proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio (ED312C). Poderán participar nesta proba as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba. O prazo de presentación de solicitude de inscricións estará abranguido entre os días 15 ao 26 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos. A data da proba será o 27.05.2021.

- Proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior (ED312D). Poderán participar nesta proba de acceso as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba. O prazo de presentación de solicitude de inscrición estará abranguido entre os días 18 de febreiro ao 3 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos. A data da proba será o 15.04.2021.

Máis información en "Ler máis".

Mér, 03/02/2021
CELGA

O Concello de Mesía informa de que a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia no DOG núm. 22, do 03.02.2021, anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Os cursos que se convocan teñen dúas modalidades: modalidade presencial (Celga 3 e 4) e modalidade en liña (Celga 1, 2, 3 e 4).

Estes cursos poderán ser solicitado por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria.

O prazo para presentar as solicitudes comeza mañá, 04.02.2021, e remata o 24 de abril, inclusive. Só se poderá presentar unha única solicitude e solicitar un único curso por persoa.

Máis información en "Ler máis".
 

Páxinas